اقدامات پس از جراحی بيماران جراحی رباط صليبی و منيسک تا ويزيت اول

بازدید: 55 نفر
انتشار: 16 Khordaad 1401
اقدامات پس از جراحی بيماران جراحی رباط صليبی و منيسک تا ويزيت اول

در این مطلب می توانید فایل آموزشی اقدامات پس از جراحی بيماران جراحی رباط صليبی و منيسک تا ويزيت اول را دانلود کنید. برای دانلود روی قسمت زیر کلیک کنید:

دانلود فایل آموزشی 

همچنین می توانید این مطلب را در همین صفحه مطالعه کنید:

ورزش ها

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻫﺎ، ورزش ﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻤﺎ مستقیما  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار و ﮐﯿﻔﯿﺖ ورزش ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و ﮐﻢ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ قطعا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ورزش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • انقباض قوی عضله چهار سر 400  بار در شبانه روز
 • حرکت پمپ مچ پا  250  بار در شبانه روز 

با ﮔﺬﺷﺖ 24 ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﺮاﺣﯽ و ﭘﺲ از وﯾﺰﯾﺖ اول ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ، ورزش ﻫﺎی زﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

 • خم و راست کردن زانو کنار تخت   6 نوبت 15 دقيقه ای 
 • راه رفتن با دو عصا        10 - 5  دقيقه هر ساعت

انقباض چهار سر:

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زاﻧﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ  اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻮی و ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺳﺮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  7 ﺛﺎﻧﯿﻪ در اﻧﻘﺒﺎض ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ. ﺳﭙﺲ  ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 500 بار در  24 ﺳﺎﻋﺖ (10 ست 50 تایی یا 20 ست 25 تایی)  اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻮی ﻧﺒﻮدﯾﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ، ﯾﮏ ﺣﻮﻟﻪ را ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺮده و زﯾﺮ ران ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

پمپ مچ پا:

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ  7  ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﭻ ﭘﺎ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﺳﭙﺲ 7 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﯾﺪ، در  ﺣﺎﻟﺖ 2  مجددا ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زاﻧﻮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﭼﻬﺎرﺳﺮ را ﻣﻨﻘﺒﺾ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق را  250 ﺑﺎر در 24 ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.   

خم و راست زانو :

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻟﺒﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ را زﯾﺮ  ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ آن و ﺑﻪ آراﻣﯽ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زاﻧﻮ را ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﮐﺠﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ درد ﮐﺮدﯾﺪ، 15 تا 20 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﮑث ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ (80%) و ﺧﻮد ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه (20%) ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎم  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن زاﻧﻮ  5 تا 10 درﺟﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺎف ﺷﺪن  ﮐﺎﻣﻞ زاﻧﻮ و  ﺑﺪون ﻣﮑﺚ مجددا زاﻧﻮ را ﺧﻢ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻞ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 15دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﻫﺮ  24 ﺳﺎﻋﺖ،6 ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

راه رفتن با عصا :

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ،  ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﻮل ﻋﺼﺎ، اﺑﺘﺪا ﭘﺎی ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎ را ﺳﭙﺲ ﭘﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﻋﺼﺎ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﯿﻦ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ 4 اﻧﮕﺸﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺸﺎر وزن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﭘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﺼﺎ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. 

ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮده و از ﺧﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺪون ﮔﺮدش ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭘﺎ و ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎ روی زﻣﯿﻦ ،دور ﺑﺰﻧﯿﺪ .

 ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾد  5-10  دﻗﯿﻘﻪ راه ﺑﺮوﯾﺪ.   

مصرف دارو ها

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ داروی ﺿﺪا ﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و ﻣﺴﮑﻦ و ﺿﺪ زﺧﻢ ﮔﻮارﺷﯽ اﺳﺖ

 آﻣﭙﻮل آﻣﺎده اﻧﻮﮐﺴﺎﭘﺎرﯾﻦ :

اﯾﻦ دارو ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داروی ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﻣﺼﺮف درﺳﺖ و ﺳﺮ وﻗﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر حیاتی است. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دارو را روزاﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ، چربی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﯿﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺳﻮزن را ﺑﺎ زاوﯾﻪ 45 درﺟﻪ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﭙﻮل را ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺣﺒﺎب ﻫﻮای داﺧﻞ آن، ﺑﻪ چربی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ روﺑﺮو، ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ روز آﻣﭙﻮل را در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺘﻔﺎوت  از روز ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ.  

 اﯾﻦ دارو ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ 2 ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

نکات لازم

ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 • تا 24 ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﺮاﺣﯽ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ درد ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
 •  ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮ درد، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﻧﻤﮏ دار  ﻣﺜﻞ دوغ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﮑﻼت ﺗﻠﺦ و ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ .   
 •  ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ، ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﺪ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﻮب و ﭘﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺷﻤﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ دارد. ﺑﺠﺎی ﻣﺼﺮف آﺑﻤﯿﻮه، ﺧﻮد ﻣﯿﻮه را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ. 
 • ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ روز ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
 • ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ آمبولی ﮐﺸﻨﺪه رﯾﻮی اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺣﺮﮐﺎت را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. 
 • درد را تحمل نکنید. در روزهای اول، ممکن است درد زیاد باشد. حتما از مسکن های تجویزی استفاده کنید. زیرا درد باعث عدم بهبودی زخم و افزایش ریسک عفونت می شود.
 •   ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ.

 

تندرست و شاد باشید

 

برای دانلود روی قسمت زیر کلیک کنید:

دانلود فایل آموزشی اقدامات پس از جراحی بيماران جراحی رباط صليبی و منيسک تا ويزيت اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نظری موجود نیست